Regulamin

DEFINICJE

 1. LUBSPON – „Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”, NIP: 973-07-21-053, REGON: 977936937, KRS: 00053065, ul. Kupiecka 57/2, 65-058 Zielona Góra.
 2. Serwis – internetowy serwis, publikujący ogłoszenia sprzedaży lub wynajmu nieruchomości biur LUBSPON.
 3. Ogłoszenia – czasowo udostępniane miejsce na stronie internetowej, umożliwiające prezentację oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 4. Biuro – podmiot prezentujący Ogłoszenia i inne treści na łamach Serwisu na osobnych zasadach określonych przez LUBSPON.
 5. Klient – klient serwisu, osoba prywatna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu, która wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu w celu nabycia uprawnień do przeglądania zawartości Serwisu.
 6. Regulamin – sporządzony przez LUBSPON niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu przez Klienta.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. LUBSPON zastrzega, że nie bierze na siebie żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Klienta, który przegląda ogłoszenia lub inne treści udostępnione w Serwisie przez firmy trzecie (w tym Biura).
 2. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów i zdjęć zawartych w ogłoszeniach, bez uprzedniej zgody LUBSPON.
 3. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript , do których prawo nie przysługuje innym podmiotom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Biuro nieruchomości jest odpowiedzialne za to aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad niniejszego regulaminu. Biuro takie jest odpowiedzialne za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność LUBSPON jest wykluczona.
 2. Biuro umieszczające dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialności za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. LUBSPON nie odpowiada za opóźnienia w uruchomieniu płatnych usług spowodowanych czasem realizacji płatności oraz utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od LUBSPON.
 4. Zakres odpowiedzialności LUBSPON z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Biuro lub Klienta.
 5. LUBSPON nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania klientów serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń. LUBSPON ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące LUBSPON, wprowadzające w błąd klientów lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 6. LUBSPON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość towaru otrzymanego przez Odwiedzającego serwis od danego Biura, w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. LUBSPON nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający serwis w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Biura towaru lub usługi.
 7. LUBSPON nie odpowiada za jakość i sposób działania dostawców Internetu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez LUBSPON., Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli LUBSPON nie zrealizował usługi, czyli umowy jeszcze nie wykonał.
 2. Wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienie od umowy zgodnie z treścią powyżej pkt.1.
 3. Klient mający status prawny konsumenta ma możliwość zamieszczenia ogłoszenia za pośrednictwem biura nieruchomości, które jest Użytkownikiem serwisu. Serwis nie udostępnia możliwości zamieszczania ogłoszeń bezpośrednio przez konsumentów.
 4. LUBSPON zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w szczególności do usunięcia ogłoszenia i ograniczenia funkcjonalności dla danego Biura lub Klienta, który łamie jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę serwisu i jego Klientów lub użytkowników. W takim przypadku nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez LUBSPON. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian LUBSPON poinformuje na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie w terminie głoszenia ich nowych treści na stronie internetowej Serwisu.

 

CENNIK

 1. Przeglądanie ofert oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Biura Obrotu Nieruchomościami, agencje pośrednictwa oraz firmy deweloperskie, aby dodawać ogłoszenia do serwisu muszą dołączyć do niego na zasadach i wg opłat dla biur pośrednictwa i agentów obrotu nieruchomościami, oferty dla firm deweloperskich i innych firm określonych przez LUBSPON w osobnych dokumentach.